pic1 30062020เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี  นายประภาส  ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน / สรุปผลการเบิกจ่าย และแจ้งแผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายเงิน