pic15 10072019เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 และ เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ณ เทศบาลทับกวาง จังหวัดสระบุรี

 

  

 

 

  

 

pic1 04052019ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562 การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปสุสัตว์ โดยมีนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 16 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี และ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ประเภท ไก่พื้นเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...