pic1 14052020เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามติดตามการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด COViD-19 ณ ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ “กาฬโรคในม้า” ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมติดตาม

pic11 14052020เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต1ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี  ดำเนินการตรวจสอบปัสสาวะและอาหารสุกรจากฟาร์มในจังหวัดสระบุรี  เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงและสารต้องห้ามการปลอมปนและการสารพิษเชื้อราผลการตรวจไม่พบความผิดปรกติ

pic1 13022020วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดย นายประภาส. ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต  1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ออกติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงฯ และกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่1/2563) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ด่านกักกันสัตวลพบุรี ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งฯ ลำพญากลาง ศูนย์ฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

pic7 14052020เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ลงพื้นที่ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด covid-19 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยมี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีและปศุสัตว์อำเภอหมวกเหล็ก ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

pic5 12022020วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดย นายประภาส. ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต  1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ออกติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงฯ และกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่1/2563) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทศูนย์อาหารสัตว์ชัยนาท และด่านกักกันสัตว์ชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พร้อมลงพื้นที่ เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์รับน้ำนมดิบสหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท