pic2 21012019     ในวันที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ จัดประชุมรับมอบนโยบายแนวทางงานป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 21012019 pic3 21012019
pic4 21012019 pic5 21012019

pic2 20122018      ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ออกตรวจติดตามแผนและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปี 2562 เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการบริหารงานราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้าด่านฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตาม

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 20122018 pic3 20122018
pic4 20122018 pic5 20122018
pic6 20122018 pic7 20122018

เนื้อหาอื่นๆ...