pic1 20122018     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 และนายจาตุรนต์ พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสนา, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบาล, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้อย, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอผักไห่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่เขต1 ร่วมกันออกหน่วยผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ 4 อำเภอ ดังนี้

1. วัดโคกเสือ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา
2. วัดจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล
3. วัดกุฎีประสิทธิ์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
4. วัดบ้านแค ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน 85 ตัว และแมว จำนวน 183 ตัว

ภาพกิจกรรม

pic2 20122018 pic3 20122018
pic4 20122018 pic5 20122018
pic6 20122018 pic7 20122018
pic8 20122018

pic2 19122018     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ออกตรวจติดตามแผนและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปี 2562 เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการบริหารงานราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท โดยมีปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตาม

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 19122018 pic3 19122018
pic4 19122018

pic1 18122018     ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ออกตรวจติดตามแผนและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปี 2562 เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการบริหารงานราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตาม

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 18122018 pic3 18122018
pic4 18122018 pic5 18122018
pic6 18122018

pic1 19122018     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตามระบบGMP โรงงานผลิตสารผสมล่วงหน้า บริษัท เว็ททริโนส แลบบอราตอรี่ส์ จำกัด ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 19122018 pic3 19122018
pic4 19122018 pic5 19122018
pic6 19122018 pic7 19122018
pic8 19122018

 

 

 

 

 

 

 

pic2 17122018    ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตามระบบGMP โรงงานผลิตสารผสมล่วงหน้า บริษัท ซินซุ่ย (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic3 17122018 pic4 17122018
pic5 17122018 pic6 17122018
pic1 17122018