pic1 11022020เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดย นายประภาส. ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต  1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ออกติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงฯ และกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่1/2563) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ศูนย์ผสมเทียมฯ สระบุรี ศูนย์วิจัยฯ ทับกวาง ด่านกักกันสัตว์สระบุรี และสถานีทดสอบสมรรถภาพพ่อพันธ์ผสมเทียมสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

pic1 05022020เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนยุทธศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563 หลักสูตร การเปิดใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-movement)ใหม่ มีผู้ร่วมอบรมจำนวน 25 ราย โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต1 จังหวัดปทุมธานี