pic2 21012019     ในวันที่ 21 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ จัดประชุมรับมอบนโยบายแนวทางงานป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 21012019 pic3 21012019
pic4 21012019 pic5 21012019

pic1 20122018     เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 และนายจาตุรนต์ พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสนา, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางบาล, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้อย, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอผักไห่ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่เขต1 ร่วมกันออกหน่วยผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ 4 อำเภอ ดังนี้

1. วัดโคกเสือ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา
2. วัดจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล
3. วัดกุฎีประสิทธิ์ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
4. วัดบ้านแค ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่
จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน สุนัข จำนวน 85 ตัว และแมว จำนวน 183 ตัว

ภาพกิจกรรม

pic2 20122018 pic3 20122018
pic4 20122018 pic5 20122018
pic6 20122018 pic7 20122018
pic8 20122018

pic2 20122018      ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ออกตรวจติดตามแผนและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปี 2562 เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการบริหารงานราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้าด่านฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตาม

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 20122018 pic3 20122018
pic4 20122018 pic5 20122018
pic6 20122018 pic7 20122018

pic2 19122018     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ออกตรวจติดตามแผนและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปี 2562 เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการบริหารงานราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท โดยมีปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตาม

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 19122018 pic3 19122018
pic4 19122018