pic1 19122018     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตามระบบGMP โรงงานผลิตสารผสมล่วงหน้า บริษัท เว็ททริโนส แลบบอราตอรี่ส์ จำกัด ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 19122018 pic3 19122018
pic4 19122018 pic5 19122018
pic6 19122018 pic7 19122018
pic8 19122018

 

 

 

 

 

 

 

pic1 18122018     ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ออกตรวจติดตามแผนและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปี 2562 เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการบริหารงานราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตาม

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 18122018 pic3 18122018
pic4 18122018 pic5 18122018
pic6 18122018

pic1 13122018     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะเนื้อ-แพะนม ณ ห้องประชุมโรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอัชวัน โกมลเสวิน นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์เป็นวิทยากร

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 13122018 pic3 13122018
pic4 13122018 pic5 13122018

pic2 17122018    ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตามระบบGMP โรงงานผลิตสารผสมล่วงหน้า บริษัท ซินซุ่ย (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic3 17122018 pic4 17122018
pic5 17122018 pic6 17122018
pic1 17122018

 

pic15 1112122018     เมื่อวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งเข้าตรวจห้องปฏิบัติการสำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 1112122018 pic3 1112122018
pic4 1112122018 pic5 1112122018
pic6 1112122018 pic7 1112122018
pic8 1112122018 pic10 1112122018
pic1 1112122018 pic9 1112122018
pic13 1112122018 pic12 1112122018
pic14 1112122018