pic1 13122018     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะเนื้อ-แพะนม ณ ห้องประชุมโรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอัชวัน โกมลเสวิน นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์เป็นวิทยากร

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 13122018 pic3 13122018
pic4 13122018 pic5 13122018

pic15 1112122018     เมื่อวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งเข้าตรวจห้องปฏิบัติการสำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 1112122018 pic3 1112122018
pic4 1112122018 pic5 1112122018
pic6 1112122018 pic7 1112122018
pic8 1112122018 pic10 1112122018
pic1 1112122018 pic9 1112122018
pic13 1112122018 pic12 1112122018
pic14 1112122018

pic4 12122018     ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายนพพร โต๊ะมี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 12122018 pic2 12122018
pic3 12122018 pic5 12122018
pic6 12122018

pic1 12122018    เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ จัดจัดอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง กลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นเกษตรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 16 ราย  โดยมีนายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ฯ

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 12122018 pic3 12122018
pic4 12122018 pic5 12122018

     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1/2557 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี 2562 จำนวน 4 สาขา เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป ดังนี้
1. สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณค่าต่อภาคการเกษตรไทย จำนวน 1 คน ได้แก่ นายเจน คงศรี จังหวัดลพบุรี
2. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 คน ได้แก่ นายบุญลือ เต้าแก้ว จังหวัดสระบุรี และนายธนพล ศรีใส จังหวัดสิงห์บุรี
3. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่ นางพยง แสนกมล จังหวัดอ่างทอง
4. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณรงค์ กิ่งแก้ว จังหวัดสระบุรี และนายเชิงเชาว์ เพ็ชรักษ์ จังหวัดสิงห์บุรี

pic1 11122018 pic2 11122018
pic4 11122018 pic3 11122018