pic1 11122018     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจติดตามระบบ GMP, HACCP ของบริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัดอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic4 11122018 pic2 11122018
pic3 11122018 pic5 11122018

pic4 06122018      เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ออกตรวจติดตามแผนและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปี 2562 เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการบริหารงานราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ช่วงเช้า และห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ช่วงบ่าย  โดยมีปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี (ตามลำดับ) พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตาม

 

ภาพกิจกรรม

pic2 06122018 pic7 06122018
pic3 06122018 pic8 06122018
pic1 06122018 pic6 06122018
pic5 06122018

pic8 20112018     เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic7 20112018 pic9 20112018
pic10 20112018 pic11 20112018
pic12 20112018

pic2 20112018     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อให้คณะปฏิบัติการฯ มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานตามคู่มือ และมีการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic3 20112018 pic1 20112018
pic4 20112018 pic5 20112018
pic6 20112018 pic7 20112018

pic1 20112018          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายอวยชัย ชัยยุทธโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยน.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณเยี่ยมชมการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี ณ วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  ผลการดำเนินงานผู้ตัดสุนัขเพศผู้ จำนวน 10 ตัว สุนัขเพศเมียจำนวน 8 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 3 ตัว แมวเพศผู้จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 22 ตัว

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic3 20112018 pic6 20112018
pic4 20112018 pic5 20112018
pic2 20112018