pic4 12122018     ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายนพพร โต๊ะมี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 12122018 pic2 12122018
pic3 12122018 pic5 12122018
pic6 12122018

     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1/2557 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี 2562 จำนวน 4 สาขา เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป ดังนี้
1. สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณค่าต่อภาคการเกษตรไทย จำนวน 1 คน ได้แก่ นายเจน คงศรี จังหวัดลพบุรี
2. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 คน ได้แก่ นายบุญลือ เต้าแก้ว จังหวัดสระบุรี และนายธนพล ศรีใส จังหวัดสิงห์บุรี
3. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่ นางพยง แสนกมล จังหวัดอ่างทอง
4. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณรงค์ กิ่งแก้ว จังหวัดสระบุรี และนายเชิงเชาว์ เพ็ชรักษ์ จังหวัดสิงห์บุรี

pic1 11122018 pic2 11122018
pic4 11122018 pic3 11122018

pic4 06122018      เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ออกตรวจติดตามแผนและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปี 2562 เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการบริหารงานราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ช่วงเช้า และห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ช่วงบ่าย  โดยมีปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี (ตามลำดับ) พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตาม

 

ภาพกิจกรรม

pic2 06122018 pic7 06122018
pic3 06122018 pic8 06122018
pic1 06122018 pic6 06122018
pic5 06122018

pic1 11122018     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจติดตามระบบ GMP, HACCP ของบริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัดอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic4 11122018 pic2 11122018
pic3 11122018 pic5 11122018

pic2 20112018     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อให้คณะปฏิบัติการฯ มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานตามคู่มือ และมีการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic3 20112018 pic1 20112018
pic4 20112018 pic5 20112018
pic6 20112018 pic7 20112018