pic1 12122018    เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ จัดจัดอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง กลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นเกษตรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 16 ราย  โดยมีนายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ฯ

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 12122018 pic3 12122018
pic4 12122018 pic5 12122018

pic4 12122018     ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายนพพร โต๊ะมี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 12122018 pic2 12122018
pic3 12122018 pic5 12122018
pic6 12122018

pic1 11122018     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ตรวจติดตามระบบ GMP, HACCP ของบริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัดอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic4 11122018 pic2 11122018
pic3 11122018 pic5 11122018

     เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1/2557 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี 2562 จำนวน 4 สาขา เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป ดังนี้
1. สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณค่าต่อภาคการเกษตรไทย จำนวน 1 คน ได้แก่ นายเจน คงศรี จังหวัดลพบุรี
2. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 คน ได้แก่ นายบุญลือ เต้าแก้ว จังหวัดสระบุรี และนายธนพล ศรีใส จังหวัดสิงห์บุรี
3. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น จำนวน 1 คน ได้แก่ นางพยง แสนกมล จังหวัดอ่างทอง
4. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณรงค์ กิ่งแก้ว จังหวัดสระบุรี และนายเชิงเชาว์ เพ็ชรักษ์ จังหวัดสิงห์บุรี

pic1 11122018 pic2 11122018
pic4 11122018 pic3 11122018

pic4 06122018      เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ออกตรวจติดตามแผนและความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประจำปี 2562 เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการบริหารงานราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล พร้อมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ช่วงเช้า และห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ช่วงบ่าย  โดยมีปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี (ตามลำดับ) พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมติดตาม

 

ภาพกิจกรรม

pic2 06122018 pic7 06122018
pic3 06122018 pic8 06122018
pic1 06122018 pic6 06122018
pic5 06122018