pic1 1920112018     เมื่อวันที่  19 – 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตามรับรองระบบ GMP และHACCP ของโรงผลิตอาหารสัตว์ บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic5 1920112018 pic2 1920112018
pic3 1920112018 pic4 1920112018
pic6 1920112018 pic7 1920112018
pic8 1920112018

pic1 16112018     สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ภายใต้การกำกับดูแลของปศุสัตว์เขต 1 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน มีปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์/สถานี หัวหน้าด่านกักสัตว์ และผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic4 16112018 pic3 16112018
pic2 16112018 pic5 16112018
pic6 16112018

 

pic1 15112018     ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดประชุมแผนการส่งตัวอย่างปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุม

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 15112018 pic3 15112018
pic4 15112018

pic7 1516112018     เมื่อวันที่  15 – 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามระบบ GMPและHACCP ของโรงผลิตอาหารสัตว์ บริษัท สหฟาร์ม (พัฒนานิคม) จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 1516112018 pic2 1516112018
pic3 1516112018 pic4 1516112018
pic5 1516112018 pic6 1516112018
pic8 1516112018

pic5 1314112018     เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งเข้าตรวจห้องปฏิบัติการสำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 1314112018 pic3 1314112018
pic4 1314112018 pic6 1314112018
pic2 1314112018 pic7 1314112018
pic8 1314112018 pic9 1314112018
pic10 1314112018 pic11 1314112018
pic12 1314112018 pic13 1314112018
pic14 1314112018