pic8 20112018     เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic7 20112018 pic9 20112018
pic10 20112018 pic11 20112018
pic12 20112018

pic1 20112018          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายอวยชัย ชัยยุทธโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยน.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณเยี่ยมชมการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี ณ วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  ผลการดำเนินงานผู้ตัดสุนัขเพศผู้ จำนวน 10 ตัว สุนัขเพศเมียจำนวน 8 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 3 ตัว แมวเพศผู้จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 22 ตัว

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic3 20112018 pic6 20112018
pic4 20112018 pic5 20112018
pic2 20112018

pic1 16112018     สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ภายใต้การกำกับดูแลของปศุสัตว์เขต 1 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน มีปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์/สถานี หัวหน้าด่านกักสัตว์ และผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic4 16112018 pic3 16112018
pic2 16112018 pic5 16112018
pic6 16112018

 

pic1 1920112018     เมื่อวันที่  19 – 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตามรับรองระบบ GMP และHACCP ของโรงผลิตอาหารสัตว์ บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic5 1920112018 pic2 1920112018
pic3 1920112018 pic4 1920112018
pic6 1920112018 pic7 1920112018
pic8 1920112018

pic7 1516112018     เมื่อวันที่  15 – 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามระบบ GMPและHACCP ของโรงผลิตอาหารสัตว์ บริษัท สหฟาร์ม (พัฒนานิคม) จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 1516112018 pic2 1516112018
pic3 1516112018 pic4 1516112018
pic5 1516112018 pic6 1516112018
pic8 1516112018