pic2 20112018     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดประชุมคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อให้คณะปฏิบัติการฯ มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานตามคู่มือ และมีการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic3 20112018 pic1 20112018
pic4 20112018 pic5 20112018
pic6 20112018 pic7 20112018

pic8 20112018     เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic7 20112018 pic9 20112018
pic10 20112018 pic11 20112018
pic12 20112018

pic1 1920112018     เมื่อวันที่  19 – 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตามรับรองระบบ GMP และHACCP ของโรงผลิตอาหารสัตว์ บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic5 1920112018 pic2 1920112018
pic3 1920112018 pic4 1920112018
pic6 1920112018 pic7 1920112018
pic8 1920112018

pic1 20112018          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายอวยชัย ชัยยุทธโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยน.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณเยี่ยมชมการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี ณ วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  ผลการดำเนินงานผู้ตัดสุนัขเพศผู้ จำนวน 10 ตัว สุนัขเพศเมียจำนวน 8 ตัว แมวเพศเมีย จำนวน 3 ตัว แมวเพศผู้จำนวน 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 22 ตัว

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic3 20112018 pic6 20112018
pic4 20112018 pic5 20112018
pic2 20112018

pic1 16112018     สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ภายใต้การกำกับดูแลของปศุสัตว์เขต 1 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธาน มีปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์/สถานี หัวหน้าด่านกักสัตว์ และผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic4 16112018 pic3 16112018
pic2 16112018 pic5 16112018
pic6 16112018