pic7 1516112018     เมื่อวันที่  15 – 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามระบบ GMPและHACCP ของโรงผลิตอาหารสัตว์ บริษัท สหฟาร์ม (พัฒนานิคม) จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 1516112018 pic2 1516112018
pic3 1516112018 pic4 1516112018
pic5 1516112018 pic6 1516112018
pic8 1516112018

pic1 15112018     ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดประชุมแผนการส่งตัวอย่างปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุม

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 15112018 pic3 15112018
pic4 15112018

pic6 14112018     เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คชอนม่วง ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 14112018 pic2 14112018
pic3 14112018 pic4 14112018
pic5 14112018

pic5 1314112018     เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งเข้าตรวจห้องปฏิบัติการสำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 1314112018 pic3 1314112018
pic4 1314112018 pic6 1314112018
pic2 1314112018 pic7 1314112018
pic8 1314112018 pic9 1314112018
pic10 1314112018 pic11 1314112018
pic12 1314112018 pic13 1314112018
pic14 1314112018

 

pic6 13112018     เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขื่อนป่าสักและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 13112018 pic2 13112018
pic3 13112018 pic4 13112018
pic5 13112018