pic6 14112018     เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์คชอนม่วง ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 14112018 pic2 14112018
pic3 14112018 pic4 14112018
pic5 14112018

pic6 13112018     เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขื่อนป่าสักและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 13112018 pic2 13112018
pic3 13112018 pic4 13112018
pic5 13112018

pic5 07112018     เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำสนธิ  ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี จำกัด, บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์นมจำกัดสาขาหนองรี ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 07112018 pic2 07112018
pic3 07112018 pic4 07112018

pic2 08112018     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าหลวง ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด, ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบโคบาลมิลค์ ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 08112018 pic5 08112018
pic3 08112018 pic6 08112018
pic4 08112018 pic7 08112018

pic1 06112018     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบย้อนกลับศูนย์รวบรวมไข่ปศุสัตว์ OK ของศูนย์รวบรวมไข่การุณ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 06112018 pic3 06112018
pic4 06112018 pic5 06112018
pic6 06112018 pic7 06112018

เนื้อหาอื่นๆ...