pic6 11062020วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดย นางสุกัญญา วิเชียรกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 63 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท โดยมี นายธนยศ นงบาง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   ร่วมให้ข้อมูล ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท


       

 

 

 

 

 

  

pic3 11062020

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 นำโดย นางสุกัญญา วิเชียรกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 63 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายสิทธิพล  น้อมธงไทย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ร่วมให้ข้อมูล ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง


       

 

 

 

 

 

  

pic2 18052020เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนเก็บตัวอย่างเลือดม้าเพื่อตรวจโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าและทำวัคซีนป้องกันโรคในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ปศุสัตว์อำเภอ และทีมหมอม้าภาคเอกชน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

pic2 28052020วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานภายในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี  รณรงค์ดื่มนม ในวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day ประจำปี 2563 ที่จะถึงในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ภายใต้คำขวัญ " สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคได้ หลากหลายเมนู " เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคนมให้ได้ 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2070 ณศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 


         ประชาสัมพันธ์ วันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day

 

 

 

 

 

 

  

pic2 15052020เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด covid-19 ให้ได้รับเงินเยียวยา พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรโดยมี นายณรงค์ ม่วงไหมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและปศุสัตว์อำเภอเมือง,ปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง นำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เนื้อหาอื่นๆ...