pic4 12072019เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์้เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์   จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจสอบย้อนกลับศูนย์รวบรวมไข่ทองใบฟาร์ม เลขที่ 22/2 หมู่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี

 

pic7 18072019เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2562 เวลา 15.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อตรวจประเมินความพร้อมของบริษัทพรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ที่ยื่นเสนอขอกู้เงินจากโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA พร้อมด้วยรอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ,ปศุสัตว์เขต1,ผอ.กสส.,ผอ.สอส.,ปศจ.ชัยนาท,ปศจ.นครสวรรค์,ผู้แทน สกม.,ผู้แทนกผส.,ผู้แทน กผง.,ผู้แทน สพส.,และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงพื้นที่ในครั้งนี้
จากสถานการณ์ความต้องการบริโภคโคเนื้อสูงขึ้นทำให้เกษตรกรสนใจที่จะเลี้ยงโคมากขึ้น แต่ยังขาดความรู้และเงินลงทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมและ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตสินค้าปศุสัตว์และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) เพื่อเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้อยู่คู่กับเกษตรกรไทย
โดยบริษัทพรีเมียม บีฟ จำกัดยื่นเสนอขอกู้เงินจากโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ รองรับ FTA ในวงเงิน 157.08 ล้านบาทโดยสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ 5 เครือข่าย ภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้
1.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จ.เชียงราย
2.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อตากฟ้า จ.นครสวรรค์
3.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย จ.ราชบุรี
4.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ จ.ตาก
5.บริษัทพรีเมียม บีฟ จำกัด
เงื่อนไขและคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมขอกู้เงินจากโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTAจะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามกองทุน FTA กำหนดไว้เท่านั้น โดยหัวใจความสำคัญของการขอกู้โครงการนี้คือ เกษตรกรต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวโดยตรง
ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเนื้อโคเกรดพรีเมียม ตอบสนองผู้ที่นิยมบริโภคเนื้อโค เป็นที่ยอมรับในตลาดสากลเพื่อการส่งออกในอนาคตและมีตลาดรองรับ โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงโคเนื้อมีอาชีพที่ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ต่อไป ลงพื้นที่ ณ จังหวัดชัยนาท

 

pic6 11072019เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์  อำเภอท่าหลวงออกให้คำแนะนำฟาร์มจิ้งหรีดใบหม่อนพัฒนาเข้าสู่ GAPเลขที่4/4หมู่4ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ส่งออก

 

pic4 12072019เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงโคนมหันคา ณ บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หมู่3 บ้านหนองหอย ตำบลไพรนกยูง และเยี่ยมชมสถานที่ตั้งศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ หมู่8 บ้านบ่อมะกอก ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหันคา รายงานข้อมูล

 

pic5 11072019เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยนายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมปศุสัตว์ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายจาตุรนต์ พลราช ปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ