pic5 1112102018     เมื่อวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตรวจรับรองต่ออายุ GMP และHACCP บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) VCN54 เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic3 1112102018 pic4 1112102018
pic1 1112102018 pic2 1112102018

     pic9 0910102018เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการออกติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี โดยเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งเข้าตรวจห้องปฏิบัติการสำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic1 0910102018 pic2 0910102018
pic3 0910102018 pic4 0910102018
pic5 0910102018 pic6 0910102018
pic7 0910102018 pic8 0910102018
pic10 0910102018 pic11 0910102018

     pic2 08102018เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับมอบนโยบายกรมปศุสัตว์  ติดตามผลการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic3 08102018 pic4 08102018
pic5 08102018 pic1 08102018

     pic1 09102018เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกตรวจติดตามรับรอง GMP และให้แนะนำปรับปรุงโรงฆ่าโค ณ โรงฆ่าโคฟาริด ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

pic2 09102018 pic3 09102018
pic4 09102018 pic5 09102018