ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

รายงานแผนและผลด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) แบบฟอร์ม IDP  : A    คลิกอ่านรายละเอียด

1.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบกอบ ดังนี้ 

1.1 หลักฐานการวางแผน
         1.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/1567 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 รอบที่ 2/2562
คลิกอ่านรายละเอียด

          1.1.2 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)    คลิกอ่านรายละเอียด

          1.1.3 รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักฏิบัติ (CoP : Community of Practice)  คลิกอ่านรายละเอียด

    1.2 หลักฐานการดำเนินการ
         1.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562 สมรรถนะประยุกต์ใช้ความรู้ไปปฏิบัติได้ : การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา่องค์ความรู้ ด้านการปศุสัตว์ ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภท ไก่พื้นเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่  4-5 กรกฎาคม 2562
คลิกอ่านรายละเอียด