แผนการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์  (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)  คลิกอ่านรายละเอียด

1.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ดังนี้ 

1.1 หลักฐานการวางแผน
         1.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
คลิกอ่านรายละเอียด

         1.1.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการพัฒนาบุคลากรฯ คณะทำงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ เข้าร่วมประชุม
คลิกอ่านรายละเอียด

        1.1.3  หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะทำงานการพัฒนาบุคลากรฯ คณะทำงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ
คลิกอ่านรายละเอียด

        1.1.4 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง  โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 รอบที่ 1/2563 
คลิกอ่านรายละเอียด