รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์  (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)  คลิกอ่านรายละเอียด

1.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ดังนี้ 

1.1 หลักฐานการวางแผน
         1.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  รอบที่ 1/2564

คลิกอ่านรายละเอียด

       1.1.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่7 มกราคม 2564 เรื่อง พิจารณาตรวจสอบรายงานผลการประชุมคณะทำงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ครั้งที่ 1/2564

คลิกอ่านรายละเอียด

สรุปผลตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/1893 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563  เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

คลิกอ่านรายละเอียด

หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563  เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

คลิกอ่านรายละเอียด

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.1 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)
คลิกอ่านรายละเอียด
1.2 ใบสมัครการเข้าอบรม                                                
คลิกอ่านรายละเอียด
1.3 รายงานการทำแบบทดสอบก่อนการศึกษาบทเรียน
คลิกอ่านรายละเอียด
1.4 รายงานการทำแบบทดสอบหลังการศึกษาบทเรียน
คลิกอ่านรายละเอียด
1.5 สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
คลิกอ่านรายละเอียด
1.6 สรุปผลคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรม
คลิกอ่านรายละเอียด

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีบรรยายการสอนงาน ประกอบกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

   2.1 หลักฐานการวางแผน
         แผนการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563
คลิกอ่านรายละเอียด

   2.2 หลักฐานการดำเนินการ
         2.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563 
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.2 เนื้อหาบทเรียน
คลิกอ่านรายละเอียด

         2.2.3 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คลิกอ่านรายละเอียด

   2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
         2.3.1 ใบประกาศนียบัตร
คลิกอ่านรายละเอียด
   2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
         2.4.1 แบบฟอร์มประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม     
คลิกอ่านรายละเอียด

         2.4.2 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
คลิกอ่านรายละเอียด

สรุปผลตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/642 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563  เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

คลิกอ่านรายละเอียด

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.1 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)
คลิกอ่านรายละเอียด

1.2 รายงานการฝึกอบรมโครงการฯ                                                 
คลิกอ่านรายละเอียด
1.3 แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม     
คลิกอ่านรายละเอียด 
1.4 ผลคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรม
คลิกอ่านรายละเอียด
1.5 สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
คลิกอ่านรายละเอียด
1.6 สรุปผลการประเมินการให้คะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา
คลิกอ่านรายละเอียด

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีบรรยายการสอนงาน ประกอบกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

   2.1 หลักฐานการวางแผน
         แผนการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563
คลิกอ่านรายละเอียด

   2.2 หลักฐานการดำเนินการ
         2.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563 
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.2 เนื้อหาบทเรียน
คลิกอ่านรายละเอียด

         2.2.3 ภาพกิจกรรม
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.4 แบบฟอร์มติดตามการประเมินผลก่อนการพัฒนาบุคลากร
คลิกอ่านรายละเอียด

         2.2.5 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คลิกอ่านรายละเอียด

         2.2.6 แบบฟอร์มติดตามการประเมินผลหลังการพัฒนาบุคลากร
คลิกอ่านรายละเอียด

   2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
         2.3.1 แบบฟอร์มประเมินการให้คะแนนความรู้
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.3.2 แบบฟอร์มประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563
คลิกอ่านรายละเอียด
   2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

         2.4.1 แบบสอบถามการประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรมต่อการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม 
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.4.2 แบบฟอร์มประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
คลิกอ่านรายละเอียด

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์  (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)  คลิกอ่านรายละเอียด

1.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ดังนี้ 

1.1 หลักฐานการวางแผน
         1.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญคณะทำงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

คลิกอ่านรายละเอียด

       1.1.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะทำงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

คลิกอ่านรายละเอียด

       1.1.3 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563 
คลิกอ่านรายละเอียด

       1.1.4 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563
คลิกอ่านรายละเอียด

 


แผนการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์  (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)  คลิกอ่านรายละเอียด

1.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน  ดังนี้ 

1.1 หลักฐานการวางแผน
         1.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1
คลิกอ่านรายละเอียด

         1.1.2 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานการพัฒนาบุคลากรฯ คณะทำงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ เข้าร่วมประชุม
คลิกอ่านรายละเอียด

        1.1.3  หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะทำงานการพัฒนาบุคลากรฯ คณะทำงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรมฯ
คลิกอ่านรายละเอียด

        1.1.4 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/- ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง  โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 รอบที่ 1/2563 
คลิกอ่านรายละเอียด