สรุปผลตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/2175 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562  เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562
คลิกอ่านรายละเอียด

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.1 แบบฟอร์ม IDP : A   คลิกอ่านรายละเอียด
1.2 แบบฟอร์ม IDP : B   คลิกอ่านรายละเอียด

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

   2.1 หลักฐานการวางแผน
         2.1.1 หนังสือบันทึกข้อความ ที่ กษ 0616(1)/1567 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 รอบที่ 2/2562
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.2 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
คลิกอ่านรายละเอียด

         2.1.3 รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักฏิบัติ (CoP : Community of Practice)

คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.4 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านปศุสัตว์ ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภท ไก่พื้นเมือง
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.1.5 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (Action Plan) รอบที่ 2/2562
คลิกอ่านรายละเอียด

   2.2 หลักฐานการดำเนินการ
         2.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562 สมรรถนะประยุกต์ใช้ความรู้ไปปฏิบัติได้ : การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านปศุสัตว์ ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ประเภท ไก่พื้นเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.2 รูปศึกษาดูงาน
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.3 แบบติดตามการประเมินผลก่อนการพัฒนาบุคลากร
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.2.4 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านปศุสัตว์ ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภท ไก่พื้นเมือง
คลิกอ่านรายละเอียด

         2.2.5 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านปศุสัตว์ ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ประเภท ไก่พื้นเมือง
คลิกอ่านรายละเอียด

         2.2.6 แบบติดตามการประเมินผลหลังการพัฒนาบุคลากร
คลิกอ่านรายละเอียด

   2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
         2.3.1 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านปศุสัตว์ ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภท ไก่พื้นเมือง
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.3.2 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ เรื่อง การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านปศุสัตว์ ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภท ไก่พื้นเมือง
คลิกอ่านรายละเอียด
   2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
         2.4.1 รายงานการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562 สมรรถนะประยุกต์ใช้ความรู้ไปปฏิบัติ : การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาอค์ความรู้ ด้านการปศุสัตว์ ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ประเภทไก่พื้นเมือง
คลิกอ่านรายละเอียด

         2.4.2 แบบสอบถามการประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรมต่อการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา "สมรรถนะประยุกต์ใช้ความรู้ไปปฏิบัติ : การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาอค์ความรู้ ด้านการปศุสัตว์" 
คลิกอ่านรายละเอียด
         2.4.3 แบบฟอร์มประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
คลิกอ่านรายละเอียด