ประวัติความเป็นมาสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 

  • ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2495 ก่อตั้ง สัตวแพทย์ภาค 1 เป็นส่วนราชการบริหารสังกัดส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยา
  • ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2500 เปลี่ยนชื่อจาก สัตวแพทย์ภาค 1 เป็นชื่อ สัตวแพทย์เขต 1 เปลี่ยนส่วนราชการบริหารสังกัดส่วนภูมิภาคเป็นราชการบริหารสังกัดส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อจาก สัตวแพทย์เขต 1 เป็นชื่อ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เป็นราชการบริหารสังกัดส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ย้ายที่ทำการจากถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาที่ทำการแห่งใหม่ที่ศูนย์ผสมเทียม ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  • ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2544 (เล่มที่ 119 ตอนที่ 103 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545) เปลี่ยนชื่อจาก สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เป็นชื่อ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 เป็นราชการบริหารสังกัดส่วนกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 80/2 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  • ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ในประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่มที่ 129 ตอนที่ 3 ก ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เปลี่ยนชื่อจาก สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 เป็นชื่อ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เป็นราชการบริหารสังกัดส่วนกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 80/2 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

สัตวแพทย์ภาค 1

ชื่อ - นามสกุล                                  ปี พุทธศักราช

1 นายสนั่น   เอกพจน์                        กุมภาพันธ์ 2497 - กันยายน 2498

2 นายถวิล   ศุภจิตต์                         ตุลาคม 2498 - พฤษภาคม 2500

สัตวแพทย์เขต 1

2.นายถวิล    ศุภจิตต์                        พฤษภาคม 2500 - มกราคม 2503

3.นายถวิล    คุปตบุศย์                      มกราคม 2503 - กรกฎาคม 2503

4.นายจรูญ   อยู่สมสุข                       กรกฎาคม 2503 - กันยายน 2509

5.นายเจริญ  สุวรรณคณิชย์                 ตุลาคม 2509 - กันยายน 2511

6.ม.ล.เจือ   นพวงศ                         ตุลาคม 2512 - กรกฎาคม 2516

ปศุสัตว์เขต 1

6.ม.ล.เจือ   นพวงศ์                         กรกฎาคม 2516 - กันยายน 2522

7.นายสวัสดิ์  ศรีสิทธิยานนท์                ตุลาคม 2522 - ตุลาคม 2523

8.ม.ร.ว.อำนวยพร เกษมสันต์               ตุลาคม 2523 - กันยายน 2528

9.นายอุทิศ   มุสิโก                          มิถุนายน 2529 - ธันวาคม 2533

10.นายปรีชา  พุนบุญ                       ธันวาคม 2533 - เมษายน 2537

11.นายเสมอ   ทวีวิกยการ                  เมษายน 2537 - มิถุนายน 2538

12.นายชวัธ   พฤกษอาโนชา               มิถุนายน 2538 - กันยายน 2540

13.นางลมัย   ชาตินิยม                      ตุลาคม 2540 - กรกฎาคม 2541

14.นางยวนตา  พฤกษราช                  กันยายน 2541 - กันยายน 2543

15.น.ส. ฉวีวรรณ   วิริยะภาค               กุมภาพันธ์ 2544 - ธันวาคม 2545

ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1

15.น.ส.ฉวีวรรณ  วิริยะภาค                 ธันวาคม 2545 - ตุลาคม 2551

16.นางวิมลพร  ธิติศักดิ์                     ตุลาคม 2551 - ตุลาคม 2552

17.นายไพโรจน์  ธำรงโอภาส               ธันวาคม 2552 - พฤศจิกายน 2554

18.นายวิริยะ  แก้วทอง                       ธันวาคม 2554 - มกราคม 2555

ปศุสัตว์เขต 1

18.นายวิริยะ      แก้วทอง                   มกราคม 2555  มีนาคม 2555

19.นายปรีชา     วงษ์วิจารณ์                มีนาคม 2555 - ตุลาคม 2555

20.นายเอกภพ   ทองสวัสดิ์วงศ์             ตุลาคม 2555 - พฤศจิกายน 2559

21.นายวิริยะ      แก้วทอง                   พฤศจิกายน 2559 - มิถุนายน 2560

22.นายประภาส  ภิญโญชีพ                  มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน