prapas1

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ
ปศุสัตว์เขต 1

ฝ่ายบริหารทั่วไป

mayuree1

นางมยุรี  ปทุมแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

lakkana1

นางลัคนา เผือกยิ้ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

yupin1

นางสาวยุพิน  แก้วสถิตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

parichat

นางปาริฉัตร์  ทุมทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

pijit1

นายพิจิตร พิพัฒนพงศ์โสภณ
นิติกร

veerich

นายวีริช  เลิศโสภา
นิติกร

siriwat1

นายศิริวัฒน์ วงศิลา
เจ้าพนักงานธุรการ

kamol1

นายกมล  พ่วงวิเศษ
พนักงานขับรถยนต์

thosak1

นายต่อศักดิ์  ศรีศวร
พนักงานขับรถยนต์

udom1

นายอุดม  ภิบาลทรัพย์
คนสวน

wichai1

นายวิชัย ขันธศักดิ์
พนักงานสถานที่

suwadee2

นางสาวสุวดี มีขันหมาก
จ้างเหมาพนักงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์

chaichet2

นายไชยเชษฐ์  กุลมี
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

ส่วนสุขภาพสัตว์   
wichean1
นายวิเชียร  จารุเพ็ง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์   

arunya1

นางสาวอรัญญา จุลปานนท์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

pacharamon1

นางสาวพชรมน  ทองเฟื่อง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

juntra1

นางสาวจันทรา  พุ่มแจ่ม
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 homprang1

นางหอมปราง วงศ์สมุทร
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

   

 supapee1

นางสุพภี  นววงศกร
นักวิทยาศาสตร์

 krengkai1

นายเกรียงไกร  หมู่เย็น
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 nuntaya1

นางสาวนันทญา  ทองดี
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

 anucha

นายอนุชา  กิ่งวรรณ
นักวิชาการสัตวบาล

 nachanon 
นายณชนน  ชมภูหอม
นักวิชาการสัตวบาล
ช่วยราชการส่วนสุขภาพสัตว์

 withaya1

นายวิทยา  โต๊ะยีบอ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

   ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

 

 

 

 

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

 sattaya

นายสัตยา  แป้งผง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 kanya

นางกัญยา  อาษายุทธ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

 waraporn

นางสาววราภรณ์  ศรีสุวรรณ
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

piyapong

นายปิยพงษ์  มิ่งสกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 supanna

นางสาวสุพรรณา  พันธุ์มะม่วง
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

nuchsara

นางสาวนุชสรา  กันสิงห์
นักวิชาการสัตวบาล

sularewan

นางสุลารีวัน  แก้วสมศรี
นักวิชาการสัตวบาล

ourawan

นางสาวอรวรรณ  นพรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   

ratchapol

นายรัชพล  หลิมวัฒนา
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   

 thanit

นายธนิต  สิทธิ
สัตวแพทย์อาวุโส

 ameena

 นางสาวอามีนา  แสงจันทร์
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

 thadsanee1

นางสาวทัศนีย์  หมอนวด
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 manassamon

นางสาวมนัสมนต์  สาลีผล
นักวิชาการสัตวบาล

sathani1

  นางสาวสาธนี  กำลังแพทย์
นักวิชาการสัตวบาล 

natnapa
นางสาวเนตรนภา  มะโนแป๊ก
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 

chayaphon 

นายชยพล  เซ็นเชาวนิช
เจ้าพนักงานสัตวบาล 

nualtanom1

นางสาวนวลถนอม เหลืองบุศราคัม
นักวิเคาระห์นโยบายและแผน 

   ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

   sukanya1

นางสุกัญญา  วิเชียรกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 kanokphit

นางสาวกนกพิชญ์  ทองรุ่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 penkhae  
นางเพ็ญแข สายเชื้อ
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 veerawut

นายวีรวัฒน์  วะชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ช่วยราชการอธิบดีกรมปศุสัตว์

 inthira1

นางสาวอินทิรา  น้อยแสง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 somkiat

นายสมเกียรติ  พอจิตเอื้อสุข
นักวิชาการสัตวบาล
ช่วยราชการส่วนยุทธศาสตร์ฯ


sukanya k1

 นางสาวสุกัญญา  กระจับเงิน
นักวิชาการสัตวบาล
ช่วยราชการส่วนยุทธศาสตร์ฯ