ตารางสรุปข้อมูลพื้นฐานการผลิตแพะทั่วไปของพื้นที่เขต 1 ประจำปี 2562