แผนผังโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะในพื้นที่เขต 1 ประจำปี 2562