pic16 27122021ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดนิทรรศการกรมปศุสัตว์ ภายใต้หัวข้อ “ นวัตกรรมโคนมไทยสู่ Next normal” ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาโคนม ร่วมออกติดตามฯ