sbr11 13012022ในวันที่ 13 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ รอบที่1/2565 โดยมีประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
1. งานนโยบายตามคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 951/2564
2. งานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ/ด้านสุขภาพสัตว์/ ด้านมาตรฐานสินค้า/ งานด้านส่งเสริมฯ และงานด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
3. ประเด็นปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

โดยมี นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ /ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ฯ/หัวหน้าสถานีทดสอบสมรรถภาพฯ/หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระบุรี /ผู้แทนศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมให้ข้อมูลในประเด็นติดตามผลการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี