pic25 17052022เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2565  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  ตรวจติดตามระบบ GMP ศูนย์รวบรวมไข่ ของบริษัท CPF (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน  ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี