pic1 18122020วันที่ 18  ธันวาคม  2563  เวลา 09.00 น  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี   นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1  มอบหมายให้นางสุกัญญา  วิเชียรกร  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564 เพื่อประชุมคณะทำงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน การปรับรายละเอียดงบประมาณ แผนการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ฯลฯ โดยมีนายสัตวแพทย์ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุม