pic3 28052021เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามระบบ GMP โรงฆ่าโค  แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร