pic5 17062021เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน2564  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่ของบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี