pic1 01072021เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1  เป็นประธานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน / สรุปผลการเบิกจ่าย แจ้งแผนการดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายเงิน และพิจารณาการจัดกิจกรรมองค์ความรู้ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (KMDLD)