pic13 02072021เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:30 น. นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่ เพื่อให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เป็นพื้นที่น่าอยู่ น่าอาศัย