โครงการ"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 (World Rabise Day 2019)