คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  ที่ 49/2562 เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

คลิกอ่านรายละเอียด