ร่างประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม (41 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  เวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลุ่มที่ 1 เวชภัณฑ์ยาสลบ จำนวน 1 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 2 เวชภัณฑ์กลุ่มยานำสลบและอื่นๆ  จำนวน  10 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 3 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จำนวน  18 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 4 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดทำหมัน  จำนวน  12 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด

ข้อกำหนดในการวิจารณ์หรือเสนอแนะร่างเอกสารประกาศประกวดราคาฯ   คลิกอ่านรายละเอียด