ร่างประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ  แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์  คลิกอ่านรายละเอียด
comment02012023