แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  รอบที่ 1

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  รอบที่ 2