pic6 10112021ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับคณะปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม พื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 1 ปฏิบัติงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเเละส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ