pic30 09032021เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564  นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้นายรัชพล หลิมวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดกิจกรรมแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบแก่สมาชิกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่  1 ณ สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้แทนของ อ.ส.ค. สำนักงานภาคกลาง จังหวัดสระบุรี  นายวัชรินทร์ สุระโคตร หัวหน้ากองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง เป็นประธานพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประธาน คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ และเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด จำนวน 54 ราย โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กับ อ.ส.ค. สำนักงานภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ได้จัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาสุขภาพเเละผลผลิตสัตว์ (HHU) และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมโคนมของ อ.ส.ค. จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ให้บริการให้แก่เกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในระดับฟาร์ม มีกำหนดการปฏิบัติงานระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2564  เป้าหมายการปฏิบัติงาน 92 ฟาร์ม