pic3 18042021เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี โดยนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบริเวณพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และบริเวณรอบๆ พื้นที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี  ทั้งนี้ ปศุสัตว์เขต 1 ได้เน้นย้ำบุคลากรให้ปฎิบัติตามมาตรการของภาครัฐ โดยเคร่งครัด ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค