ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม (42 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 1 วัสดุเวชภัณฑ์ยาสลบ    คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 2 ยานำสลบและอื่นๆ       คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 3 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 4 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดทำหมัน   คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 5 น้ำยาฆ่าเชื้อ   คลิกอ่านรายละเอียด