ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563   

คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 4 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

 

ร่างประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 4 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

ข้อกำหนดในการวิจารณ์หรือเสนอแนะ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาฯ     คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สนามและการฝึก เต็นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สนามและการฝึก เต็นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์     คลิกอ่านรายละเอียด

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 กลุ่ม (จำนวน 41 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 1 วัสดุเวชภัณฑ์ยาสลบ    คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 2 ยานำสลบและอื่นๆ       คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 3 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 4 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดทำหมัน  คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มที่ 5 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป (พิเศษ)  คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม (42 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 1 วัสดุเวชภัณฑ์ยาสลบ    คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 2 ยานำสลบและอื่นๆ       คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 3 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 4 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดทำหมัน   คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 5 น้ำยาฆ่าเชื้อ   คลิกอ่านรายละเอียด

 

เนื้อหาอื่นๆ...