ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam เข้มข้น จำนวน 650 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 

คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam เข้มข้น   คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม (41 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564    คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  เวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลุ่มที่ 1 เวชภัณฑ์ยาสลบ จำนวน 1 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 2 เวชภัณฑ์กลุ่มยานำสลบและอื่นๆ  จำนวน  10 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 3 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จำนวน  18 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 4 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดทำหมัน  จำนวน  12 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด

 

ร่างประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม (41 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  เวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลุ่มที่ 1 เวชภัณฑ์ยาสลบ จำนวน 1 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 2 เวชภัณฑ์กลุ่มยานำสลบและอื่นๆ  จำนวน  10 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 3 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จำนวน  18 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 4 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดทำหมัน  จำนวน  12 รายการ   คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   คลิกอ่านรายละเอียด

ข้อกำหนดในการวิจารณ์หรือเสนอแนะร่างเอกสารประกาศประกวดราคาฯ   คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาดประมาณ 10-20 เมตร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   คลิกอ่านรายละเอียด

แบบแปลนการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาดประมาณ 10-20 เมตร   คลิกอ่านรายละเอียด   หน้าที่ 1- 4    หน้าที่  5-7   หน้าที่  8-10    หน้าที่ 11-14 

รายการแบ่งงวดงาน  แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคาก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ   คลิกอ่านรายละเอียด


ร่างประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาดประมาณ 10-20 เมตร สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิกอ่านรายละเอียด

แบบแปลนการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาดประมาณ 10-20 เมตร   คลิกอ่านรายละเอียด   หน้าที่ 1- 4    หน้าที่  5-7   หน้าที่  8-10    หน้าที่ 11-14 

รายการแบ่งงวดงาน  แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคาก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ   คลิกอ่านรายละเอียด

ข้อกำหนดในการวิจารณ์หรือเสนอแนะ ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาฯ    คลิกอ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...