ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม (42 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม (42 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 1 วัสดุเวชภัณฑ์ยาสลบ    คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 2 ยานำสลบและอื่นๆ       คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 3 วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 4 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดทำหมัน   คลิกอ่านรายละเอียด

กลุ่มที่ 5 น้ำยาฆ่าเชื้อ   คลิกอ่านรายละเอียด

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกอ่านรายละเอียด

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)    

คลิกรายละเอียด