ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565

คลิกอ่่านรายละเอียด