ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.การเบิกจ่ายงบประมาณ
2.การจัดซื้อจัดจ้าง
3.งานพัสดุ
4.งานสารบัญ
5.งานกฎหมายด้านปศุสัตว์
6.งานบริหารบุคคล
7.งานควบคุมภายใน

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

1.กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
2.ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
3.แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง
4.การตรวจสอบรับรองและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ GMP 
5.การตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและโรงคัดและบรรจุไข่ 
(GMP)
6.การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติอาหารสัตว์ 

7.ตรวจสอบโรงฆ่าและแปรรูปเพื่อการส่งออก
8.การเฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitoring Plan)
9.การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
10.การแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำวิกฤต 
11.การตรวจกรณีพิเศษระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพฟาร์มสัตว์ปีก
12.การตรวจสอบยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์
13.การตรวจรับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
14.สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
15.กิจกรรมหลักปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
16.ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าไก่และผลิตภัณฑ์
17.
กิจกรรมหลักพัฒนาและส่งเสรมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
18.ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาลโรงฆ่าสัตว์และร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

1.กิจกรรมหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ
3.พัฒนาการเลี้ยงสัตว์เล็ก-สัตว์ปีก
4.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ
5.พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
6.ยุวเกษตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ
7.สร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่
8.เตรียมความพร้อมฟาร์มโคนมเข้าสู่ระบบการจัดการฟาร์มที่ดี
9.พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
10.หมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์
11.คัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
12.กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
13.ธนาคารโค-กะรบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ
14.กิจกรรมหลักส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
15.ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ส่วนสุขภาพสัตว์


1.กิจกรรมหลักเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์
2.กิจกรรมออกหน่วยชุดเฉพาะกิจ
3.โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
4.กิจกรรมหลักป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
5.โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย 
6.การเก็บตัวอย่างซากไก่เนื้อในฟาร์มมาตรฐานตรวจหาโรคระบาด
7.โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง 
8.กิจกรรมตรวจสอบติดตามสถานพยาบาลสัตว์

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

1.จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ เช่น ปริมาณการผลิต ปริมาณการบรโภค ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ด้านปศุสัตว์ (GPP) จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ประชากรสัตว์ แหล่งจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ (ตลาด) ราคาจำหน่าย ต้นทุนการผลิต
เป็นต้น
2.ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์เขต (Function) กับนโยบายและแผนพัฒนา
ระดับชาติ (Agenda) แผนพัฒนาในเชิงพื้นที่ (Area) ได้แก่ แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค รวมถึงแผนพัฒนา
ด้านปศุสัตว์รายชนิดสัตว์ (Commodity)
3.ศึกษา วิเคราะห์ และบริหารจัดการสินค้าปศุสัตว์รายชนิดสัตว์ให้มีปริมาณการผลิตที่เหมาะสมกับความต้องการบริโภค
ในพื้นที่เขต(Demand-Supply) และสอดคล้องกับประกาศเขตพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว์ (Zoning) และเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค
4.สรุปภาพรวมแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในระดับเขของแต่ละจังหวัด ในการนำแผนงาน/โครงการในแผนการ
ขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี
5.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจและงานตามนโยบายที่สำคัญ รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่สำคัญ
ตามนโยบายในภาพรวมของเขต
6.รับผิดชอบงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกองแผนงานและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การบริหาร
จัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ การสำรวจประชากรสัตว์ เป็นต้น
7.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานบูรณาการความร่วมมือภายในสำนักงานและทุกหน่วยงานในพื้นที่เขต ในการจัดทำแผนพัฒนา
ในทุกมิติ, การประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เป็นต้น
8.ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการปศุสัตว์เขต ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย ปศุัสตว์เขตมอบหมาย