pic3 18042021เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี โดยนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบริเวณพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และบริเวณรอบๆ พื้นที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี  ทั้งนี้ ปศุสัตว์เขต 1 ได้เน้นย้ำบุคลากรให้ปฎิบัติตามมาตรการของภาครัฐ โดยเคร่งครัด ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค

pic1 16032021เมื่อวันที่​ 16​ มีนาคม​ 2564​ สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ จัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร​ หลักสูตร รวมพลคนเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) โดยมีนายประภาส​ ภิญโญชีพ​ ปศุสัตว์เขต​ 1 เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) สร้างโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมรับรู้ เทคนิค วิธีการและเทคโนโลยี นำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เป้าหมายเป็นเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) หรือเกษตรกรเครือข่ายด้านปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 1 และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 234 ราย​ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

pic3 18032021

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ เขต 1 ร่วมบูรณาการกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มวกเหล็ก สระบุรีและสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด ออกหน่วยปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในระดับฟาร์มโคนมของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด ให้บริการตรวจเช็คระบบรีดนม ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการฟาร์มโคนม เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและสนับสนุนวัสดุการเกษตรเเละเวชภัณฑ์ให้แก่สมาชิก รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 ฟาร์ม

pic9 17032021เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยปฏิบัติการร่วมแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้โอวาท สร้างขวัญและกำลังใจ และมอบเวชภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานแก่หน่วยออกบริการแก่เกษตรกรเลี้ยงโคนมเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ กิจกรรมแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบเป็นการโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มวกเหล็ก สระบุรี ปฏิบัติงาน ณ ฟาร์มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด การบริหารจัดการออกหน่วยบริการ ได้แบ่งคณะปฏิบัติการออกเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย
1. หน่วยพัฒนาสุขภาพเเละผลผลิตสัตว์จำนวน 14 นาย แบ่งออกเป็น 2 สาย ๆ ละ 7 นาย
2. หน่วยปฏิบัติการจากฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  อ.ส.ค. มวกเหล็ก สระบุรี  จำนวน 8 นาย
3. ฝ่ายสัตวแพทย์ อ.ส.ค. มวกเหล็ก สระบุรีจำนวน 8 นาย
4. เจ้าหน้าที่จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 5 นาย
ได้ปฏิบัติการเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มแล้ว จำนวน 43 ฟาร์ม เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นเเล้วมีเป้าหมายรวมในการดำเนินการ ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด จำนวน 100 ฟาร์ม

pic41 18032021เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่และการขออนุญาตนำเข้าไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ของบริษัท ซีพีเอฟ  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี