pic33 28092021เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายสัตวแพทย์ประภาสภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่ทำการหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ประจำหน่วยลำสนธิ  ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และให้คำแนะนำสำหรับในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้  และให้สำรวจความเสียหาย  และรายงานไปยังกรมปศุสัตว์ เพื่อขอรับการสนับสนุนชดเชยโดยด่วน

pic11 28092021เมื่อวันที่ 28 ก.ย 64 นายสัตวแพทย์ประภาสภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พร้อมให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ โดยมอบเวชภัณฑ์หญ้าแห้ง ตรวจดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น ในการนี้ปศุสัตว์เขต 1 ได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนตลอดจนได้สั่งการให้หน่วย HHU. เข้าทำการให้การรักษา ดูแลสุขภาพสัตว์ อย่างเต็มที่ในพื้นที่ อำเภอชัยบาดาล และอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

pic11 18082021วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร  การคิดวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบออนไลน์ google meet ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในการประชุม  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นางกัญญา  อาษายุทธ เป็นวิทยากรในการประชุม และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุม จำนวน 49 ราย

pic9 26 27092021เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้นางสุกัญญา วิเชียรกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และหน่วย HHU.ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเบื้องต้น โดยมอบเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ตลอดจนให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ ในช่วงระหว่างน้ำท่วม และได้รับการสนุนหญ้าแห้งศูนย์อาหารสัตว์ชัยนาท จำนวน 5 ตัน ทั้งนี้ปศุสัตว์เขต1 ได้กำชับให้ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วน และเตรียมเยียวยาหลังน้ำลด

 

 

 

 

 

 

 

 

pic10 16072021เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 รอบที่ 2/2564 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบออนไลน์ (google meet) โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 เป็นประธานในการเปิดประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค (เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมของหน่วยงาน