pic1 05122020
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้  โดยนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


       

 

 

 

 

   

pic1 04122020วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปศุสัตว์จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ วันพ่อแห่งชาติ 2563 และนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดศูนย์ราชการปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สำนักงานและปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี