ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 

  • ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2495 ก่อตั้ง สัตวแพทย์ภาค 1 เป็นส่วนราชการบริหารสังกัดส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยา
  • ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2500 เปลี่ยนชื่อจาก สัตวแพทย์ภาค 1 เป็นชื่อ สัตวแพทย์เขต 1 เปลี่ยนส่วนราชการบริหารสังกัดส่วนภูมิภาคเป็นราชการบริหารสังกัดส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อจาก สัตวแพทย์เขต 1 เป็นชื่อ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เป็นราชการบริหารสังกัดส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ย้ายที่ทำการจากถนนป่าโทน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาที่ทำการแห่งใหม่ที่ศูนย์ผสมเทียม ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  • ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2544 (เล่มที่ 119 ตอนที่ 103 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545) เปลี่ยนชื่อจาก สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เป็นชื่อ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 เป็นราชการบริหารสังกัดส่วนกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 80/2 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
  • ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ในประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่มที่ 129 ตอนที่ 3 ก ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เปลี่ยนชื่อจาก สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 เป็นชื่อ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เป็นราชการบริหารสังกัดส่วนกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 80/2 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

สัตวแพทย์ภาค 1

1.นายสนั่น  เอกภพ     กุมภาพันธ์ 2597 - กันยายน 2498

2.นายถวิล  ศุภจิตต์     ตุลาคม 2498 - พฤษภาคม 2500

สัตวแพทย์เขต 1

2.นายถวิล  ศุภจิตต์    ตุลาคม 2500 - มกราคม 2503

3.นายถวิล  คุปตบุศย์    มกราคม 2503 - กรกฎาคม 2503

4.นายจรูญ  อยู่สมสุข    กรกฎาคม 2503 - กันยายน 2509

5.นายเจริญ  สุวรรณคณิชย์    ตุลาคม 2509 - กันยายน 2511

6.ม.ล.เจือ  นพวงศ์    ตุลาคม 2512 - กรกฎาคม 2516

ปศุสัตว์เขต 1

6.ม.ล.เจือ  นพวงศ์    กรกฎาคม 2516 - กันยายน 2522

7.นายสวัสดิ์  ศรีสิทธิยานนท์    ตุลาคม 2522 - ตุลาคม 2523

8.ม.ร.ว.อำนวยพร  เกษมสันต์    ตุลาคม 2523 - กันยายน 2528

9.นายอุทิศ  มุสิโก    มิถุนายน 2529 - ธันวาคม 2533

10.นายปรีชา  พูนบุญ    ธันวาคม 2533 - ตุลาคม 2537

11.นายเสมอ  ทวีวิกยการ     เมษายน 2537 - มิถุนายน 2538

12.นายชวัธ  พฤกษอาโนชา    มิถุนายน 2538 - กันยายน 2540

13.นางลมัย  ชาตินิยม    ตุลาคม 2540 - กรกฎาคม 2541

14.นางยวนตา  พฤกษราช    กันยายน 2541 - กันยายน 2543

15.นางสาวฉวีวรรณ  วิริยะภาค    กุมภาพันธ์ 2544 - ธันวาคม 2545

ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1

15.นางสาวฉวีวรรณ  วิริยะภาค    ธันวาคม 2545 - ตุลาคม 2551

16.นางวิมลพร  ธิติศักดิ์    ตุลาคม 2551 - ตุลาคม 2552

17.นายไพโรจน์  ธำรงโอภาส    ธันวาคม 2552 - พฤศจิกายน 2554

18.นายวิริยะ  แก้วทอง    ธันวาคม 2554 - มกราคม 2555

ปศุสัตว์เขต 1

18.นายวิริยะ  แก้วทอง    มกราคม 2555 - มีนาคม 2555

19.นายปรีชา  วงษ์วิจารณ์    มีนาคม 2555 - ตุลาคม 2555

20.นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์    ตุลาคม 2555 - พฤศจิกายน 2559

21.นายวิริยะ  แก้วทอง    พฤศจิกายน 2559 - มิถุนายน 2560

22.นายประภาส  ภิญโญชีพ    มิถุนายน 2560 - กรกฎาคม 2565

23.นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์  กรกฎาคม 2565 - จนถึงปัจจุบัน

ชื่อที่อยู่หน่วยงาน/ติดต่อหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่อยู่หน่วยงาน 80/2 หมู่ 4 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5013177 โทรสาร 02-5013177 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook

แผนที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 

map region1 1