pic6 16062021เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน2564  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้ารวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่และขออนุญาตนำเข้าไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ของบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ฟาร์มซับสนุ่น  ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

pic10 14062021เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วิเชียร จารุเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมประชุมกับสหกรณ์ในเขตภาคกลาง เพื่อวางแผนการส่งน้ำนมดิบเข้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ครั้งที่5/2564 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการเป็นประธานในที่ประชุม และได้เรียนเชิญปศุสัตว์เขต 1 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สหกรณ์โคนมที่มีคุณภาพน้ำนมดิบด้านเซลล์โซมาติกต่ำกว่า 500,000 เซลล์/ลบ.ซม. จำนวน 6 แห่ง พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงและสถานการณ์โรคระบาด วางแผนมาตรการควบคุมโรค วางแผนการกระจายวัคซีน การป้องกันกำจัดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ด้วย

pic1 07062021วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตามการกระจายลูกไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ของบริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์ม GP โคกตูมตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

pic14 14062021เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน2564  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย เข้าตรวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่ และขออนุญาตนำเข้าไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ ของบริษัทแหลมทองฟาร์มจำกัด ฟาร์มทับกวาง  ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอยจังหวัด สระบุรี 

pic3 28052021เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามระบบ GMP โรงฆ่าโค  แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร