pic9 17032021เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยปฏิบัติการร่วมแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้โอวาท สร้างขวัญและกำลังใจ และมอบเวชภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานแก่หน่วยออกบริการแก่เกษตรกรเลี้ยงโคนมเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ กิจกรรมแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบเป็นการโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมปศุสัตว์และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มวกเหล็ก สระบุรี ปฏิบัติงาน ณ ฟาร์มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด การบริหารจัดการออกหน่วยบริการ ได้แบ่งคณะปฏิบัติการออกเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย
1. หน่วยพัฒนาสุขภาพเเละผลผลิตสัตว์จำนวน 14 นาย แบ่งออกเป็น 2 สาย ๆ ละ 7 นาย
2. หน่วยปฏิบัติการจากฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม  อ.ส.ค. มวกเหล็ก สระบุรี  จำนวน 8 นาย
3. ฝ่ายสัตวแพทย์ อ.ส.ค. มวกเหล็ก สระบุรีจำนวน 8 นาย
4. เจ้าหน้าที่จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 5 นาย
ได้ปฏิบัติการเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มแล้ว จำนวน 43 ฟาร์ม เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นเเล้วมีเป้าหมายรวมในการดำเนินการ ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง จำกัด จำนวน 100 ฟาร์ม