pic3 18032021

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ เขต 1 ร่วมบูรณาการกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มวกเหล็ก สระบุรีและสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด ออกหน่วยปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในระดับฟาร์มโคนมของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด ให้บริการตรวจเช็คระบบรีดนม ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการฟาร์มโคนม เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและสนับสนุนวัสดุการเกษตรเเละเวชภัณฑ์ให้แก่สมาชิก รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 ฟาร์ม