pic1 16032021เมื่อวันที่​ 16​ มีนาคม​ 2564​ สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 1 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ จัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร​ หลักสูตร รวมพลคนเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) โดยมีนายประภาส​ ภิญโญชีพ​ ปศุสัตว์เขต​ 1 เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) สร้างโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมรับรู้ เทคนิค วิธีการและเทคโนโลยี นำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เป้าหมายเป็นเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) หรือเกษตรกรเครือข่ายด้านปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 1 และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 234 ราย​ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา