pic6 16062021เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน2564  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้ารวจสอบข้อมูลการกระจายลูกไก่ไข่และขออนุญาตนำเข้าไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ของบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ฟาร์มซับสนุ่น  ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี