pic10 14062021เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564  นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วิเชียร จารุเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมประชุมกับสหกรณ์ในเขตภาคกลาง เพื่อวางแผนการส่งน้ำนมดิบเข้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ครั้งที่5/2564 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการเป็นประธานในที่ประชุม และได้เรียนเชิญปศุสัตว์เขต 1 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สหกรณ์โคนมที่มีคุณภาพน้ำนมดิบด้านเซลล์โซมาติกต่ำกว่า 500,000 เซลล์/ลบ.ซม. จำนวน 6 แห่ง พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงและสถานการณ์โรคระบาด วางแผนมาตรการควบคุมโรค วางแผนการกระจายวัคซีน การป้องกันกำจัดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ด้วย