pic10 03032021

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบแก่สมาชิกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 1 ณ สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริหารของ อ.ส.ค. สำนักงานภาคกลาง จังหวัดสระบุรี ผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมในพิธี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประธาน คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ และเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด จำนวน 60 ราย โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กับ อ.ส.ค. สำนักงานภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาสุขภาพเเละผลผลิตสัตว์ (HHU) และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมโคนมของ อ.ส.ค. จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ให้บริการให้แก่เกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในระดับฟาร์ม มีกำหนดการปฏิบัติงานระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 เป้าหมายการปฏิบัติงาน 92 ฟาร์ม


 

pic1 03032021เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสุกัญญา วิเชียรกร ผู้นอำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่ 2 รอบที่ 1 (นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์) เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


 

pic3 02032021เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ดำเนินการตรวจรับรองการอนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) สำหรับที่พักซากสัตว์ ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี และบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี จังหวัดลพบุรีม

 

  


 

pic4 02032021เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ร่วมสังเกตการณ์การตรวจติดตามการรักษาสถานภาพระบบGMPโรงฆ่าโคกระบือ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  


 

 

pic6 25022021ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -16.30 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏบัติงาน โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีเจ้าหน้าที่ส่วนฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต1  เจ้าหน้าที่จากหน่วย HHU เข้าร่วมอบรม โดยมีนางกัญยา อาษายุทธ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1  จังหวัดปทุมธานี

 

  


 

More Articles ...