pic10 03032021

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบแก่สมาชิกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 1 ณ สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริหารของ อ.ส.ค. สำนักงานภาคกลาง จังหวัดสระบุรี ผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมในพิธี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประธาน คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ และเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค มิตรภาพ จำกัด จำนวน 60 ราย โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กับ อ.ส.ค. สำนักงานภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 จัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาสุขภาพเเละผลผลิตสัตว์ (HHU) และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมโคนมของ อ.ส.ค. จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ให้บริการให้แก่เกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในระดับฟาร์ม มีกำหนดการปฏิบัติงานระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 เป้าหมายการปฏิบัติงาน 92 ฟาร์ม