pic3 05032021เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 มอบหมายให้ นางสุกัญญา วิเชียรกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ในส่วนกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจกรมปศุสัตว์

โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 2 และส่วนกลาง (นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจกรมประมง/กรมส่งเสริมสหกรณ์ /กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ/สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยมีประเด็นเนื้อหาสำคัญในการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1309/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่องแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 178/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องมอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน
3. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1364/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อน แบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
- การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งระบบ
- ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
- ระบบตลาดนำการผลิต
- ลดต้นทุนการผลิต
- การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
- โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้านการเกษตร
- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- การตรวจราชการตามเหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร หรือตามที่ได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา
5. การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) ตามประเด็นที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
6. การตรวจราชการในส่วนภูมิภาคร่วมกับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
7. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 2 และส่วนกลาง (นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์) พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจกรมประมง/กรมส่งเสริมสหกรณ์ /กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ/สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/กรมปศุสัตว์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน ณ ศูนย์เครือข่ายด้านการเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร